แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สาขา) -บุรีรัมย์

วันที่: 23 มี.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 31000

บริษัท: ThaiBev Group

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สาขา) - บุรีรัมย์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การบริหารงานวิเคราะห์ข้อมูล

 • รวบรวมข้อมูลยอดขายประจำเดือน/สะสมเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • ตรวจสอบรายงานยอดขาย และรายงานยอดขายเปรียบเทียบต่อเดือนต่อปี
 • ตรวจสอบฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, Line OA ฯลฯ
 • ตรวจสอบรายงานค้างขน Ag , ตรวจสอบรายงานอายุสินค้า ตรวจสอบรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง
 • จัดทำและตรวจสอบเงินจูงใจ ,เบี้ยเลี้ยง
 • จัดทำและตรวจสอบรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รายงานสินค้าคงเหลือ – อายุสินค้า เอเย่นต์/ซับเอเย่นต์ รายSKU
 • รวบรวม สรุป วิเคราะห์รายงานกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 • บริหารจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับเอเย่นต์  - ซับเอเย่นต์ ฯ       
 • วิเคราะห์และวางแผนข้อมูลร่วมกับผู้บังคับบัญชา

การบริหารงบประมาณ

 • ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมแผนงบประมาณประจำปี และติดตามการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณของศูนย์, ภาคการขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคคล

 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงทิศทางและแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง    การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน 
 • มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 • มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์ 02-078-5896, 098-250-6912-13

คุณจิดาภา  E-mail : Jidapa.ch@thaibev.com /คุณสสิธร E-mail: sasithorn.me@thaibev.com

คุณวรารัตน์ E-mail: wararat.c@thaibev.com

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter

เลขที่ 62 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110