PR officer

Date: 13-Jun-2019

Location: หนองชาก, TH, 12170

Apply now »

ความรับผิดอบ

1.รับผิดชอบสรรหาว่าจ้าง คัดเลือกผู้สมัครงานพร้อมติดประกาศสัมภาษณ์งาน

2.รับผิดชอบงานวางบิลของบริษัทรับเหมา

3.รับผิดชอบการสำรวจความต้องการฝึกอบรม

4.ควบคุมดูและการใช้ตู้ล็อกเลอร์

5.ทำรายงานอัตราการมาทำงานพนักงานรับเหมา

6.รับผิดชอบการแจ้งเข้า แจ้งออกประกันสังคม

 

คณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

3.มีความรู้ในระบบคุณภาพ 

4.ใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิตได้

5.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.สามารถทำงาน 6 วันได้ 

 

 

Apply now »