Share this Job

Sales Analyst

Date: 29-Jul-2021

Location: จตุจักร, TH, 10900

Company: ThaiBev Group

Role & Responsibilities

วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขาย

รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของฝ่ายขาย  เช่น  ยอดขาย, กำไร รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาและผลกระทบต่างๆ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร  

 

Sales performance KPI and Tracking

    - รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูล KPI ของฝ่ายขาย รวมทั้งติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

วิเคราะห์โครงการ

    - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์โครงการทั้งในส่วนของผลดีและผลเสีย

    - ประมาณการณ์ยอดขาย          

    - ประมาณการณ์ต้นทุนและความคุ้มค่า

    - GAP Analysis

    - วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาและผลกระทบต่างๆ

ร่วมดำเนินการเริ่มต้นโครงการต่างๆในขั้นต้น และติดตามประเมินผลของโครงการ

    - ประสานงาน และ ริเริ่มโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

    - ร่วมดำเนินการเริ่มต้นโครงการต่างๆในขั้นต้น

    - ติดตามประเมินผลกระทบด้านยอดขาย

    - ติดตามประเมินผลผลกระทบด้วนผลกำไรขาดทุนของโครงการ

 

Qualification 

1. ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน หรือบัญชี 5 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี หรือโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ ความสามารถด้าน Miccrosoft Office โดยเฉพาะ Excel

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่ http://career.thaibev.com

สอบถามเพิ่มเติม

คุณประนัชฐา ยืนยง

โทร 0815581369

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Sermsuk