เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Business Intelligence

Date: 21-Jan-2019

Location: ห้วยขวาง, TH, 10310

Apply now »

พัฒนาระบบ BI เพื่อเป็นรายงานให้ผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ BI :

• เขียนโปรแกรมตามโปรแกรม Spec. ที่ได้รับมอบหมาย

• ทดสอบโปรแกรม Spec. ที่ได้รับมอบหมาย

• จัดทำคู่มือด้านเทคนิคในการใช้งานตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้

• จัดทำคู่มือการใช้ Cube ตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้

อบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้ระบบ :

• ให้การอบรมผู้ใช้ระบบงานสำหรับระบบงาน BI ที่ใช้ภายในบริษัท

• เป็นที่ปรึกษาระบบงาน BI ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล

 

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ 1-3 ปี

3. มีความรู้และ/หรือทักษะ ด้าน MS-SQL Server , Excel ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

 

Apply now »