เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

Date: 15-Mar-2019

Location: กทม, TH, 10900

Apply now »

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลด้าน HRM & HRD ในการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.ประสานงานการ และดูแลการดำเนินงาน งานกิจกรรมและงานแรงงานสัมพันธ์ งานสวัสดิการ งานสรรหาว่าจ้าง การสอบเลื่อนตำแหน่ง ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ แผนงานและนโยบายที่กำหนด
3 จัดทำเอกสารการจ้าง สัญญาจ้างงาน การค้ำประกัน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบบริษัท และนัดผู้สมัครมาเริ่มงาน  รวมทั้งการประสานงานจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี/ โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 1  ปีขึ้นไป
3.มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอเป็นอย่างดี 
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Office (Excel , PowerPoint , Word)

 

ติดต่อสอบถาม
คุณชณานิน กิจกิตติกร โทร. 02-785-5171
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply now »