เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR (กำแพงเพชร)

Date: 09-Nov-2018

Location: คลองขลุง, TH, 62120

Apply now »

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR (กำแพงเพชร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ปฎิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ดังนี้

·    ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ

·    วิเคราะห์งานอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน เสนอต่อนายจ้าง

·    ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

·    วิเคราะห์แผนงาน โครงสร้างด้านความปลอดภัย

·    ตรวจประเมินการปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

·    แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย

·    แนะนำ ฝึกสอน ฝึกอบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

·    ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองหรือตรวจเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม

·    เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานทีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

·    ตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ

·    รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

·    ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

    ดำเนินการจัดทำ ปฏิบัติงานตามแผนภาวะฉุกเฉินพร้อมทำการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัยให้กับพนักงาน

    กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงาน

    ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ ด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยแก่ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ

    ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้และข้อปฏิบัติแก่พนักงาน

    ดูแล ป้องการ และดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยพนักงาน เช่น การตรวจสสุขภาพประจำปี และการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน

    ประสานงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

    ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร

    ปฎิบัติงานด้านด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ  ตามกฎกระทรวงฯ

     มีประสบการณ์ 0-2 ปี

     มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในการทำงานเป็นอย่างดี

     มีความเป็นนักกิจกรรมสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในงานที่ดี

     มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มวลชนสัมพันธ์ และจิตวิทยาการสื่อสาร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »