ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงานและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

Date: 15-Apr-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

 

1.สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมำยกาดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

2.นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยภายใน คือ ประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ และปัจจัยภายนอก คือ สภาวะตลาด คู่แข่งขัน เป็นต้น ชี้จุดเด่นจุดด้อย ข้อบกพร่อง ของการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ และสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง นำเสนอวิธีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

3.นำเสนอผลกำรวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า จุดเด่นจุดด้อยของลูกค้า Pattern ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแนวทางการจัดการกลยุทธ์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของลูกค้าและคู่ค้าในระดับพันธมิตร

4.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์หรือวิธีการใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในทางธุรกิจ ที่ต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อำนวยความสะดวก ในการติดตามข้อมูลกำรปฏิบัติงานและข้อมูลในตลาดเชิงลึก ตลอดจนนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์หาช่องทางใหม่หรือสรรหาลูกค้ำใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดการกลยุทธ์

5.นำเสนอผลการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของทีมงาน วิธีการจัดการที่จะทำให้ทีมงานมีศักยภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นแผนการพัฒนำทีมงาน จัดอบรม ทดสอบและติดตามผล อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถวัดผลความสำเร็จได้

6.รวบรวมประเด็นต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว เพื่อสนับสนุนทีมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

7.นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ผลกระทบทั้งในแง่ดีและแง่ลบ ตลอดจนงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

8.บริหารจัดการทีมงานให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

9.รวบรวม จัดทำรายงาน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบให้งานในความรับผิดชอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางในแก้ไขเพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้ ในการประเมินและป้องกันความเสี่ยงต่อไป

 

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

 

1.ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5-8 ปี

2.มีความรู้ในธุรกิจรีไซเคิลหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

3.มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาธุรกิจกับบุคคลภายนอก

4.มีความสามารถในการมองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นและมองเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

5.มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office Suite

6.มีทักษะและความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skill หรือ การคิดแบบมีหลักการและเหตุผลประกอบความคิด) วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้

7.มีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วแบบมัลติทาสกิ้งและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกำหนดเวลา

8.มีความสนใจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ และเทคโนโลยี

9.มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีมาก

10.มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

11.มีทักษะในการจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

12.มีทักษะในการประมวลผลและตีความข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทำงธุรกิจการค้าได้

13.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี

 

สถานที่ทำงาน: ตึก LPN ถนนวิภาวดี-รังสิต 

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น. 

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปานขวัญ โทร. 02-785-555 #4558 

สำนักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply now »