เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส

Date: 12-Sep-2019

Apply now »

เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มปุ๋ย อาหารสัตว์ และวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งให้ความรู้และ แนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆ
 • กำหนดพื้นที่การขาย ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงานขาย
 • ติดตามผลงานการขายโดยออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดพร้อมร่วมกำหนดกิจกรรม และส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบให้กับพนักงานขาย
 • ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขา
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
 • ตรวจสอบรายงานการขายของพนักงานขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย  อายุ 30-40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร/กลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผู้ค้ำประกันการทำงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณตีชณา ทัฬหวรรัตน์                      โทร. 02-785-7878 ต่อ 7214

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

 

Apply now »