เจ้าหน้าที่งานวิศวกรโครงการอาวุโส - TBE

Date: 10-Nov-2018

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่งานวิศวกรโครงการอาวุโส – TBE

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    สำรวจ,ออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง,ตรวจสอบแบบก่อสร้าง, ข้อกำหนด (Specification) ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงเอกสารประกอบแบบอื่นๆ สำหรับประกอบการประมูลหาผู้รับจ้างฯ

    ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลงาน

    ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในด้านข้อมูลเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม

    ควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงตรวจสอบรายงานและสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา

    ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต,เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

    ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล,เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาระบบ และการขยายช่องทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรือสูงกว่า

     ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขึ้นไป (ใบ กว.)

     มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบแบบ ควบคุม และติดตามงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

     มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการทางวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในในธุรกิจ

     รู้และเข้าใจ ในหลักการและกระบวนการบริหารงานโครงการ และ/หรือ กระบวนการผลิต (Process) ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

     สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นปัจจุบัน

     ทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

     ทักษะและหรือประสบการณ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน, พูด และเขียน)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »