เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส - TBR

Date: 14-May-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส - TBR

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและบริการสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด

    จะทำและประสานงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก

    ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม, สัมมนา, ประชุมให้ลุล่วงตามเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ

    จัดทำและประสานงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน

    จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการประชุมได้ตามระเบียบการประชุม

    จัดทำหนังสืออนุมัติ, คำสั่งต่างๆ และติดตามการจัดเก็บสำเนาจัดทำสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ทันเวลาการใช้งาน

    จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่

    จัดทำพัฒนาและดำเนินการแผนงานรายส่วนบุคคลและติดตามผลรายงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

     มีประสบการณ์ด้านงานธุรการสำนักงาน 1 ปีขึ้นไป

     มีทักษะการจัดการงานเอกสารและภาษา

     มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงาน

     มีความละเอียดรอบคอบ

     มีทัศนคติที่ดีต่องานและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

     มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ Toeic 650 คะแนนขึ้นไป

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »