เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส

Date: 20-May-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท

    ควบคุมตรวจสอบให้การบันทึกรายการ รับ-จ่ายเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและมาตรฐานบัญชี

    ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรับ-จ่าย การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการหักณที่จ่ายให้ถูกต้อง รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน

    สอนงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการบันทึกบัญชีกับสาขา

    ออกตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในแต่ละสาขาเทียบข้อมูลทางบัญชี

    เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินและกรอกแพคเกจตามชีทที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี รับ/จ่าย อย่างน้อย 3 ปี

    มีความรู้ความเข้าใจ บัญชีรับจ่ายทรัพย์สินและระบบ SAP (Module FI&CO)

    มีความรู้ด้านภาษี กรมสรรพากร เช่น VAT ภงด.1, 3, 53

    มีความรู้และทักษะในการจัดงาน วางระบบงานบัญชี ลด จ่ายได้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ป็นอย่างดี

    มีความรู้ด้านการทำ Word Power point Excelทำรายงานได้

    สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ผลสอบToeic 550)

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปัฐวีสมุทร โทร. 027855555 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »