เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน - TBR

Date: 10-Nov-2018

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน - TBR

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลปัญหาหรือการทำงานปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    นำเสนอกระบวนการการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานใหม่และให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

    ตรวจสอบและติดตามการทำงานตามกระบวนการใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและทำการพัฒนาแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

    ศึกษาข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

    ประสานงานกับหน่วยงาน IT เพื่อนำเสนอความต้องการในเชิงระบบสำหรับให้ IT เป็นผู้พัฒนาระบบที่จะต้องนำมาสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

     มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบ ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

     มีความเข้าใจหรือสามารถเขียนภาษา SQL ได้

     มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office Suite และความสามารถในการควบคุมแอพพลิเคชั่น ซอฟแวร์ที่หลากหลาย

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »