เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสนับสนุนการขาย - สายธุรกิจสุรา

Date: 11-Aug-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่ พัฒนา ระบบ สนับสนุน การขาย สายธุรกิจสุรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย, ยอดขายรายวัน, รายเดือน, รายปี พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลังและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลา

    รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและเอเย่นต์ของบริษัท

    ออกแบบรูปแบบรายงาน พร้อมกับสร้างสูตรการดึงข้อมูล และจัดทำกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พัฒนา ทดสอบ และระบุข้อจำกัดในการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาบน Tablet หรือ Smartphone เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ

    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์การทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการจัดทำรายงานข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี

     มีทักษะการใช้งาน MS Excel ขั้นสูงเป็นอย่างดี และสามารถเขียน VBA บน Excel Macro ได้ และหากสามารถเขียนโปรแกรมอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ Database

     มีความชำนาญการใช้งานอุปกรณ์ Tablet หรือ Smartphone และโปรแกรมที่พัฒนาให้ใช้งานบนอุปกรณ์ดังกล่าว

     สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

     สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธันวา สีเสน   โทร. 02-078-5857

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

 

Apply now »