เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI

Date: 13-Aug-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่ พัฒนา ระบบ BI

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาของระบบ Business Intelligence ที่มีการใช้งานจริงแล้ว  ดูแลระบบให้ทำงานออกรายงานผู้บริหารทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเป็นปกติ  รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานได้

    พัฒนาระบบ Business Intelligence ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส

·      จัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมตามที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโสออกแบบให้

·      ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้ใช้

·      จัดทำรายงานผู้บริหารภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส

·      จัดทำเอกสาร คู่มือ การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งาน และอ้างอิงในการพัฒนาต่อยอดของซอฟต์แวร์

·      ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในระดับต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดูแล ปรับปรุงรักษาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบ ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส

    ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  Business Intelligence และ Data Warehouse ใหม่ๆโดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสารสนเทศอย่างน้อย 0-2 ปี

     มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture

     สามารถเขียนและใช้งาน ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server

     สามารถสร้าง Database

     มีทักษะในการใช้ภาษา SQL

     มีทักษะในการใช้ Pivot Table

     มีทักษะในการใช้ Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร                    โทร. 02-785-7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Apply now »