เจ้าหน้าที่วิศวกรอาวุโส - TBE (1)

Date: 14-May-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่วิศวกรอาวุโส – TBE (1)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ร่วมจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ,ระบบระเหยน้ำกากส่า รวม 6 โรงานสาขา

    ตรวจติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักร์และอุปกรณ์ของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ,ระบบระเหยน้ำกากส่า รวม 6 โรงงานสาขาให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาระบบพร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

    ประสานงานและให้คำแนะนำกับพนักงานช่างในการบำรุงรักษา, การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้ง 6 โรงงานสาขา

    ให้คำแนะนำการดำเนินการต่างๆภายในโรงงานสาขาทั้ง 6 โรงงานในด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

    ประชุม และทำความเข้าใจก่อนปฎิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในการงานซ่อมบำรุงโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 0-3 ปี

     สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นปัจจุบัน

     สามารถวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร์และให้คำแนะนำกับช่างหรือหัวหน้าช่างในด้านวิศวกรรม

     มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »