เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาวุโส - TBR

Date: 16-May-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ ข้อมูล ธุรกิจ อาวุโส – TBR

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ประมวลผล วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

    ติดตามสภาวะตลาดและระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

    ระบุร้านค้าที่เป็นคู่ค้า ประจำ มาบ้าง ไม่มาอีกเลยและร้านค้าที่มีโอกาสจะมาเป็นคู่ค้าใหม่

    ระบุจุดที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง โอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากที่ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว

    จัดเก็บข้อมูลของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ ตลอดจนทบทวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลจากบริษัทฯ

    ทบทวนรายงานที่ทำซ้ำๆ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดทำ Automate Report

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

     มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์

     มีทักษะและความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้

     มีความละเอียดรอบคอบ

     มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน

     มีความสนใจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

     มีทักษะในการวางแผนและติดตาม

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธันวา สีเสน   โทร. 02-785-5555 ต่อ 5869

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »