Customer Management Officer- Activation

Date: 13-Aug-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

URGENTLY REQUIRED !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานสำรวจตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าช่องทาง HORECA ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการขายจากภาคการขาย และจัดทำรายงาน สถิติ สรุป เปรียบเทียบข้อมูลการขายจากช่องทาง HORECA เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และร่วมให้ข้อมูลในการจัดงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สนับสนุนข้อมูลการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิผล

รับผิดชอบงานกิจกรรม (event) ต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายสินค้าของช่องทาง HORECA

เตรียมเอกสารขออนุมัติงบประมาณ และ ติดตามให้ได้งบประมาณตามเวลาที่กำหนด

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดงาน (เช่นอุปกรณ์ตกแต่ง, POSM/POP, สต๊อกสินค้าชุดพนักงาน ฯลฯ) และ นำส่งคืนพร้อมทำความสะอาดเมื่อเสร็จงาน

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีมขนส่งทีมเบียร์สดจัดหาพนักงานแนะนำสินค้าโรงงานเบียร์และสุรา เป็นต้น

ทำรายงานสรุปกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นทุกครั้ง พร้อม สรุปค่าใช้จ่าย และ ประเมินผลของกิจกรรม ภายใน 7 วันทำการ

ทำบันทึกการเบิกยืมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบได้

ดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ประสานงานและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของ HORECA

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือการโรงแรม ทำกิจกรรมในระหว่างที่เรียน

     มีประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมการขายและ/หรือประสานงานขาย/จัดกิจกรรมทางการตลาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์รายงาน ข้อมูลเปรียบเทียบ

     มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

     มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์

     มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน และเอียดรอบคอบ

     มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การนำเสนอ และการเจราต่อรอง

     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

     มีความเข้าใจในธุรกิจและให้ความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับทีมขาย ด้วยการพัฒนาทีมงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ กระบวนการบริหารการขาย

     สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อสอบถาม

คุณปนัดดา ปฎิโส                             โทร. 02-785-5555 ต่อ 5577

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply now »