Share this Job

Space Management Assistant Manager

Date: 24-Jul-2021

Location: จตุจักร, TH, 10900

Company: ThaiBev Group

URGENTLY REQUIRED !!! 

Space Management Assistant Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • ดำเนินการบริหารจัดการการจัดทำ Plan O Gram เพื่อให้บริษัทเป็น Partner กับลูกค้าเพื่อบริหารพื้นที่ขายของบริษัทในทุกกลุ่มสินค้าที่ทางบริษัทดำเนินการขายเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ที่ได้ประโยชน์สูงสุด 
  • ดำเนินการ และตรวจสอบ การดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่โดยใช้ข้อมูลของลูกค้า และการทำงานร่วมกับ Team Category Management 
  • ดำเนินการ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องทีมขาย ในส่วนของการพัฒนา Project ของ Category Management ทั้งรายปี / รายไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของธุรกิจ 
  • ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเรียงสินค้าของบริษัท และคู่แข่งในร้านค้าของลูกค้า  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทางบริษัทจะนำมาพัฒนา ปรับปรุง งานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  • จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทีมขายและเป็น Key Partnership กับผู้บังคับบัญชาในการให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • วิเคราะห์ ติดตามข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนงานเพื่อการแข่งขัน 
  • วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลในการมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

คุณสมบัติ 

  • ปริญญาตรีด้านการตลาด/บริหารธุรกิจและมีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปี 
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ Plan O gram จากธุรกิจ FMCG ในช่องทางโมเดิร์นเทรดไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีความเข้าใจกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทางนี้อย่างละเอียด และผลกระทบกับช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ 

 

ติดต่อสอบถาม 

คุณ Angkana Krivong โทร. 02-785-7878 # 6003