Customer Management Officer / Senior - Cash Van

Date: 11-Jul-2019

Location: จตุจักร, TH, 10900

Apply now »

Customer Management Officer / Senior - Cash Van

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ร่วมกำหนดการทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ตามรายชนิดสินค้า(SKUs) โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

    ร่วมกำหนดนโยบายการจัดทำสื่อ และกำหนดการใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริมาณที่เหมาะสมตามเวลาที่กำหนด

    ร่วมวางแผนและวิเคราะห์การกระจายสินค้าให้ตรงตามช่องทาง ตามที่ Brand/Marketing/Principle กำหนด หากไม่สามารถขายได้ให้ทำ Exit Plan นำเสนอ พร้อมวางแผนสื่อสาร เพื่อดำเนินการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

    วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาดและคู่แข่งในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Below the line) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Trade Deal,การบริหาร POSMs เพื่อใช้ในการดำเนินงาน Merchandise

    ร่วมกำหนดแนวทางการติดสื่อ และการจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

    ประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้สื่อ ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสภาพการแข่งขันขอคู่แข่งในตลาด

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด หรือ ด้านการบริหารและการจัดการ

   ‒     มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้าน FMCG หรือธุรกิจเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   ‒     มีความรู้เรื่องBelow the line โดยเฉพาะ Branding, Space Management, POSMs, Merchandise

   ‒     มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่มหรือธุรกิจ FMCG เป็นอย่างดี

   ‒     มีความรอบคอบ ช่างสังเกตุและความพร้อมในการเรียนรู้ต่อทักษะใหม่ๆ

   ‒     มีความสามารถในการสื่อสารและมีทักษะในการเจรจาต่อรองมีความรู้ด้านการขายและการจัดทำโปรโมชั่น

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »