ผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส-ธุรกิจสุรา

Date: 19-Apr-2019

Location: TH, 10900

Apply now »

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับช่องทาง Traditional Trade / Modern Trade  รวมถึงติดตามและควบคุมให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
2.วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อค้นหาโอกาส และช่องทางในการเพิ่มยอดขายและพัฒนาการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
3.กำกับดูแล กำหนดแนวทาง แผนงานการส่งเสริมการขาย การออกแบบ จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย POP, POS เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่องทางและมีประสิทธิภาพ
4.วิเคราะห์ข้อมูลทางการขาย และการตลาดที่มีอยู่ ในการนำไปบริหารและพัฒนาธุรกิจแต่ละช่องทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ปริญญาโท ด้านการตลาด การขาย หรือการบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ด้านการตลาด Trade Marketing ช่องทาง TT /  MT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7 ปีขึ้นไป
3.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขายผ่านช่องทาง TT / MT มีความรู้ทางด้านการตลาด FMCG และสามารถวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายได้
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office  โดยเฉพาะ Excel  , Power Point เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม
คุณชณานิน กิจกิตติกร โทร. 02-785-5171
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply now »