เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (IT Support) / C-asean

Date: 14-May-2019

Location: ห้วยขวาง, TH, 10310

Apply now »

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (IT Support) / C-asean

 

URGENTLY REQUIRED !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-            ดูแล ช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของ Software/Hardware

-            ดูแล ระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-            ดูแล รักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Computer ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ

-            ตรวจซ่อมอุปกรณ์ Computer ที่ชำรุดเบื้องต้น ทั้งการดำเนินการเองและส่งซ่อมกับบริษัทภายนอก

-            ให้ข้อมูลสนับสนุนการจัดซื้อ ตรวจรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ Computer ที่ถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในการจัดซื้อ

-            ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Computer ที่ซื้อหรือนำมาใช้งานในบริษัทและตัดทรัพย์สินอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

-            จัดเตรียมข้อมูลในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน เมื่อได้รับการร้องขอบริการ       

คุณสมบัติ

      ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      มีประสบการณ์อย่างน้อย  1  ปีในงานบริการด้านสารสนเทศ

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสุนิสา หลักหาญ                        โทร. 02-785-9970

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »