Banquet

Date: 10-May-2019

Location: ห้วยขวาง, TH, 10310

Apply now »

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-       ควบคุมดูแลจัดเตรียมสถานที่ พื้นที่จัดงานให้พร้อมก่อนงานเริ่ม

-       ควบคุมดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สินของศูนย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

-       ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สิน พร้อมตรวจนับประจำปี

-       ควบคุมจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-       ควบคุมดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-       ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-       มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดเลี้ยง 1 ปีขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสุนิสา หลักหาญ                        โทร. 02-785-9970

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »