เจ้าหน้าที่สโตร์ - NAB (จ.ลำปาง)

Date: 12-Jun-2019

Location: เกาะคา, TH, 52130

Apply now »

เจ้าหน้าที่ สโตร์ NAB (จ.ลำปาง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปยอดวัตถุดิบและอื่นๆ ในขอบข่ายที่รับผิดชอบแต่ละวัน พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา

    ดูแลการจ่ายวัตถุดิบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารใบสั่งจ่าย

    จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บ/เรียงวัตถุดิบลื่นๆ ในขอบข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการผลิตน้ำดื่มในแต่ละวัน

    จัดทำเอกสารการจ่ายวัตถุดิบและอื่นๆ ในขอบข่ายที่รับผิดชอบในแต่ละวัน และรวบรวมใบเบิก/ใบโอนน้ำดื่มจากโรงงาน, ใบสั่งจ่ายสินค้า, ใบขอขนน้ำดื่ม, รายงานการรับ-จ่าย คงเหลือน้ำดื่มสำเร็จรูปประจำวัน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

    ดูแลการปฏิบัติงานของพนักานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินัยตามกฎระเบียบของบริษัท

    รับผิดชอบและควบคุมการจัดซื้อหน้างานที่จำเป็น กรณีที่การจัดซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ผ่านจัดซื้อกลาง

    ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

    ตรวจนับวัตถุดิบและอื่นๆ ในขอบข่ายที่รับผิดชอบที่เก็บโกดังใน/นอก

    ดำเนินการกิจกรรม 5ส, ระบบบริหารคุณภาพและ Kaizen ตามที่ได้รับมอบหมาย

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บริษัทได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขา การบริหาร, การจัดการ, คอมพิวเตอร์

     มีประสบการ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี   โทร. 02-783-9100 ต่อ 9649

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

Apply now »