Engineering Supervisor - NAB (จ.ลำปาง)

Date: 11-Jul-2019

Location: เกาะคา, TH, 52130

Apply now »

Engineering Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักร และส่วน Utility สนับสนุนการผลิตทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

    วางแผนบริหารจัดการและประสานงานผู้ขาย จัดซื้อ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ Stock Spare Parts ของโรงงาน

    ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้

    วิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุดของอะไหล่และนำเสนอการปรับปรุงชิ้นส่วนอะไหล่

    ร่วมซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกับพนังานควบคุมเครื่องจักร

    ตรวจสอบการทำ PM ของพนักงานควบคุมเครื่องจักร

    ทดสอบ ประสานงาน รายงานผลการใช้งานและประวัติเครื่องจักร อะไหล่ ระบบหล่อลื่นเครื่องจักร

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, เครื่องยนต์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร การผลิตพลาสติก หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ และการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

     มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

     มีทักษะการทำงานเป็นทีมและสอนงานผู้อื่นได้ดี

     สามารถวิเคราะห์ แก้ไขและปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี   โทร. 02-783-9100 ต่อ 9649

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

 

Apply now »