Production Supervisor - NAB (จ.ลำปาง)

Date: 09-Aug-2019

Location: เกาะคา, TH, 52130

Apply now »

Production Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหากระบวนการบรรจุน้ำขวด PET กำหนดแผนงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

    วิเคราะห์หาสาเหตุ จัดทำแผนงานป้องกันข้อเรียกร้องลูกค้าและผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพระหว่างกระบวนการบรรจุน้ำขวด PET

    จำทำแผนงานปรับปรุง ลดอัตราการใช้พัสดุบรรจุ / สารเคมี , พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุน้ำขวด PET

    ตรวจสอบและจัดทำแผนงานปรับปรุงเครื่องจักร / วิธีปฏิบัติงาน / พื้นที่และสภาพแวดล้อมในสานการบรรจุน้ำขวด PET ให้มีความปลอดภัย

    ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและระบบต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการอาหาร หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในงานด้านกระบวนการบรรจุมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี

     มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ คุณภาพ ประกันคุณภาพ

     มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ Software ที่เหมาะสมกับงานเขียนโปรแกรมสถิติ

     ผ่านการอบรม จัดทำระบบ ISO9001 / ISO14001 / OSHA18001 / ISO22000 / GMP / HACCP

     มีทักษะเชิงช่างเบื้องต้นและมีประสบการณ์ทำงานในสายการบรรจุ

     มีความรู้เรื่องเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสายการบรรจุ อาหารหรือเครื่องดื่มกระป๋วง/ขวด

     มีทักษะการตัดสินใจและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา

     สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี   โทร. 02-783-9100 ต่อ 9649

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

 

 

Apply now »