Share this Job

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ-เอเย่นต์ (ภูเก็ต)

Date: 22-Jul-2021

Location: TH

Company: ThaiBev Group

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)
1. จัดทำเปรียบเทียบยอดขำยของแต่ละสำยงำน
2. จัดทำฐำนข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, HOS ฯลฯ
3. จัดทำรำยงำนค้ำงขน Ag และรำยงำนอื่นๆ
4. จัดทำ รำงวัลและกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์
6. จัดทำและเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจำกรำยงำนของแต่ละสำยงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรบริหำร
7. จัดทำข้อมูลกำรกระจำยสินค้ำเข้ำร้ำนค้ำของแต่ละสำยงำน
8. จัดทำรำยงำนงบประมำณส่งเสริมกำรขำยเปรียบเทียบใช้จริง
9. จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ เช่น สัญญำ Lock Out
10. ร่วมจัดทำงบประมำณยอดขำย
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย