หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support-นครปฐม

Date: 16-Jul-2019

Location: เมืองนครปฐม, TH, 73000

Apply now »

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-นครปฐม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำรายงานขาย / เปรียบเทียบ รวมภาค

    รวบรวมและจัดทำเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละสายงาน

    ตรวจสอบฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, HOS ฯลฯ

    ตรวจสอบรายงานค้างขน Ag, ตรวจสอบรายงานอายุสินค้า

    จัดทำและตรวจสอบ รางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์

    รวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจากรายงานของแต่ละสายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร

    รวบรวมข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้าของแต่ละสายงาน

    ตรวจสอบรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง

    จัดทำเงินจูงใจ

    บริหารจัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น สัญญา Lock Out

    วิเคราะห์และวางแผนข้อมูล ร่วมกับผู้บังคับบัญชา

    ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 3 ปี

   ‒     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

   ‒     มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »