เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

Date: 10-Sep-2019

Apply now »

เจ้าหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักร บรรจุสุรา สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษารวมถึงดำเนินการตามระบบมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

    จัดทำรายงานการตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักร ตามมาตรฐานที่กำหนด

    ควบคุมปริมาณการใช้พัสดุประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    รายงานความผิดปกติของเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักบรรจุเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

    ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุพร้อมทั้งร่วมทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษากับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถาม

คุณทวีวรรณ กอเจริญ, คุณสายพิณ นิทัศน์พัฒนา   โทร. 032-741761-2

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

 

Apply now »