เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี

Date: 14-Apr-2019

Location: เมืองสระบุรี, TH, 18000

Apply now »

เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3)

    ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ

    ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า

    จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า

    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

    รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย

    ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง

    เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด

    วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท

    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคมาก่อน

   ‒     ใช้คอมพิวเตอร์ได้

   ‒     ขับรถได้

   ‒     มีความเข้าใจในพื้นฐานของกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

   ‒     มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ‒     มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »