Share this Job

เจ้าหน้าที่กะกลั่น - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

Date: 10-Jun-2021

Location: เมือง, TH, 70000

Company: ThaiBev Group

 เจ้าหน้าที่ กะ กลั่น สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและมอบหมายให้พนักงานจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน
 • ปฏิบัติงานควบคุมกระบวนการกลั่น
 • ปฏิบัติงานและดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม ประสานงาน แก้ปัญหาและตัดสินใจให้การกลั่นสุรา/แอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแล ตรวจสอบและรักษาทรัพย์สินของแผนกและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดำเนินการบำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานของ เครื่องจักรเพื่อให้การกลั่นสุรา/แอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย
 • จัดทำและบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • มีทักษะในเชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • มีทักษะด้านช่างพื้นฐาน
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการใช้งาน Program Computer / Microsoft  Office

 

ติดต่อสอบถาม

คุณทวีวรรณ  กอเจริญ, คุณสุพัตรา  ฤโณปการ   โทร. 032-741761-2 ต่อ 2016

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110