เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

Date: 17-Apr-2019

Location: เมือง, TH, 12000

Apply now »

เจ้าหน้าที่ ควบคุม คุณภาพ สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานในระบบการจัดการมาตรฐานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

    ดำเนินการปรับปรุงงานเพื่อให้การบรรจุสุราได้มาตรฐานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดและปฏิบัติงานตามคู่มือ Internal Process

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการอาหาร,เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ในห้อง Lab อย่างน้อย 2 ปี 

     มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

ติดต่อสอบถาม

คุณก้อยกนก สำนักวงศ์   โทร. 02-598-2850-6 ต่อ 2015

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »