ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ

Date: 27-Dec-2018

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    วางแผน ตรวจเยี่ยม กำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานและกำกับดูแลการตรวจเยี่ยม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของโครงการและบริษัท รวมทั้งตรวจสอบแบบ Surprise Check

→    บริหารจัดการความเสี่ยง ในกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจนับสินค้า ตรวจการรับจ่ายสินค้า ตรวจอายุสินค้า/สินค้าไม่พร้อมจำหน่าย ตรวจการจัดทำเอกสาร ตรวจทรัพย์สิน  ภาชนะบรรจุ/วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย/อุปกรณ์เบียร์สด ตรวจเช็คการขาย/การเงิน พฤติกรรมของพนักงานในขณะตรวจนับลูกหนี้ร้านค้า

→    วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติ งานร่วมกับผู้บังคับบัญชา / วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอผู้บริหาร

→    กำกับดูแลพฤติกรรมของพนักงาน เอกสาร ระบบการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

 

คุณสมบัติ

‒     ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

‒     ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ (Field Audit)

‒     มีความรู้ด้านนโยบายการขาย ระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

‒     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

‒     มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า

‒     มีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ การวางแผน และลำดับความสำคัญของงาน

‒     มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

‒     มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธิดารัตน์ นาคประเสริฐ                 โทร. 02-785-5555 ext. 4645

 

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

10900 กรุงเทพฯ  เขตจตุจักร แขวงจอมพล  ถ.วิภาวดีรังสิต3   อาคารแสงโสม 3 ชั้น 3

Apply now »