เจ้าหน้าที่การเงิน

Date: 17-Apr-2019

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→ตรวจสอบรายการรับและจ่ายเงิยและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้การปฏิบัติการทางการเงินบรรลุวัตถุประสงค์

→เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

→ปฏิบัติการชำระหนี้ในระบบ Cash Management

→ติดตามเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน จัดทำเช็คเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการลงนาม

→รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย

→รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด

→จัดทำและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

→จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ

→ตรวจสอบรายงานต่างๆ ทางการเงิน เช่น ทะเบียนรับ – จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือ และสถาบันการเงิน รายงานยอดคงเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น

→ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

‒ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป

‒มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร 0-3 ปี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณภูกิจ ศรีคร่ำ                                โทร. 02-785-5863

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »