เจ้าหน้าที่ขนส่ง (งานบริหาร Outsource)

Date: 11-Jul-2019

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (งานบริหาร Outsource)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→รับแผนการขนส่งจากหัวหน้างานปฎิบัติการขนส่งเพื่อจัดสรรเส้นทางและพนักงานขับส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด

→แจ้งแผนการส่งสินค้าและส่งเอกสารต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รวมอธิบายรายละเอียดของงานที่ต้องจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทั้งชนิดสินค้า สถานที่รับส่งต้นทางปลายทางและเวลาที่กำหนด

→ติดตามการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด

→จัดทำรายงานสรุปการขนส่งสินค้าเพื่อเสนอต่อหัวหน้างานขนส่งสินค้า

→รับแจ้งปัญหาการขนส่งสินค้าจากพนักงานขับรถขณะปฎิบัติหน้าที่และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขโดยทันที เพื่อเสนอแนวทาการแก้ไขอย่างทันท่วงที

→ตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมของรถส่งสินค้าเพื่อส่งซ่อมตามรอบของการบำรุงรักษา

→ติดตามและประสานงานในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขนส่งกับส่วนงานซ่อมบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ด้านจัดเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกส่งสินค้าในเส้นทางต่างๆไม่น้อยกว่า1ปี
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษารถขนสินค้าไม่น้อยกว่า1ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »