เจ้าหน้าที่บัญชี

Date: 18-Dec-2018

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    บันทึก ปรับปรุงเอกสารสำคัญด้านบัญชีและตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทันเวลา

    คำนวณและสรุปรายงานขายสินค้า งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ

    ตรวจสอบรายงานขายสินค้า งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ

    จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง

    บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งบสินค้า งบการเงิน รวมทั้งเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัทฯ และจัดทำรายงาน

    จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและรายงานต่างๆ  ให้สามารถค้นหาได้ทันเวลา

    ติดต่อประสานงาน และติดตามเอกสารแก่หน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับงานบัญชี

    ดำเนินการตรวจเงินสดย่อยและทรัพย์สิน

    ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสาขากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

    งานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

    ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

    จัดทำงบภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เบียร์สด POP/POS

    จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวทางนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน

    ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี

    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จได้เป็นอย่างดี

    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

    มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี

    มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยพัฒน์ วงศ์สินอุดม โทร. 02-758-5555 ต่อ 5577

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »