Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

Date: 11-May-2019

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

    บันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบของสรรพากรให้ถูกต้องครบถ้วน

    ติดตามเอกสารเพื่อแนบรายการทางบัญชีให้ครบถ้วน เช่น เอกสารอนุมัติต่างๆ

    ตรวจสอบงบประมาณก่อนทำรายการจ่ายเงิน

    ตรวจสอบเอกสารรายการจ่ายให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอผู้อนุมัติ

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบันทึกบัญชีมีความครบถ้วนทันกำหนดเวลา

    นำส่ง ภงด. 1,3,53 ให้ทันภายในกำหนด

    ยืนยัดยอดเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทในเครือ

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรีบัญชี สาขาบัญชี

    มีประสบการณ์บัญชี อย่างน้อย 2 ปี

    มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

    สามารถใช้ระบบ SAP ได้

    มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี

    มีความละเอียดรอบคอบ

    มีความรู้ความเข้าใจงบประมาณการเงิน

    มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน

ติดต่อสอบถาม

คุณวรารัตน์ ชมนารถติกร โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

 

Apply now »