Human Capital Business Partner Associate

Date: 14-May-2019

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    จัดทำฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การ Key Based Power Vision  , Database    พนักงานเข้าออก เปลี่ยนสถานภาพ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเสร็จตามกำหนด→    จัดทำคำสั่งกรรมการบริษัท แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

→    ประสานงานกับสาขา ในการดำเนินงานการจัดเตรียมข้อมูล และจัดทำเอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  การบรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ 

→    จัดทำเอกสารการจ้าง สัญญาจ้างงาน การค้ำประกัน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบบริษัท

→    จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุของพนักงาน  (Retirement Program) ตามกำหนดระยะเวลาให้ถูกต้อง

→    จัดเตรียมเอกสารในการทำ exit interview กรณีพนักงานระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

→    จัดเตรียมข้อมูลพนักงานในการ OJT  และ Functional Training เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติดำเนินการตามแผนงานการอบรมและพัฒนาพนักงานตามสายงานอาชีพที่บริษัทกำหนด

→    จัดทำรายงาน HR Management รายงานเร่งด่วน สนับสนุนผู้บริหาร เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย    

→    การปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม  
  • มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร
  • มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณอังคณา ไกรวงศ์                          โทร. 02-785-7878 ต่อ 7220

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »