Financial Performance Management Associate

Date: 14-Aug-2019

Location: TH

Apply now »

Financial Performance Management Associate

 

 

Supervisor’s Position: Strategic Management Director

 

Purpose: Why does this position exist, with what permanent objectives, within what limits

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและยอดขาย ทั้งในรูปแบบของรายงานมาตรฐาน (Routine report) และรายงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (Ad-hoc project)  ดำเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน (User)  เกี่ยวกับ Application ที่ทีมงานได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น

 

 

Scope: Pertinent financial and non-financial dimensions

 

Total revenue

ขอบเขตของงานเริ่มตั้งแต่สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน จนถึงสถานะของธุรกิจที่บริษัทต้องการจะไปถึง ซึ่งสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการวิเคราะห์วางแผน และติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

•  ยอดขาย ธุรกิจเบียร์ในประเทศ

•  ยอดขาย ธุรกิจเบียร์รวม

•  รายได้ ธุรกิจเบียร์ในประเทศ

•  รายได้ ธุรกิจเบียร์รวม

•  กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ย ธุรกิจเบียร์ในประเทศ

•  กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ย ธุรกิจเบียร์รวม

•  รายงานวิเคราะห์ brand investment

•  รายงานผลประกอบการทางการเงิน ธุรกิจสุรา

 

 

Operating Network: Operating system reflecting position’s internal and external context

 

External

•  F&N Beer

•  F&N NAB

•  Research House (Ac Neilson, IPSOS)

 

Internal

•           บัญชี

•           IT      

•           ฝ่ายขาย

•           การตลาด

•           ทีมสุรา

 

External

•  Research House

 

 

Communication: Most challenging communication expected for this position

การจัดการให้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อการใช้งาน และการสื่อสารผลการวิเคราะห์ทางการเงินให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ได้

 

 

Areas of Responsibility:

 

Planning  30%

• รวบรวมข้อมูลและช่วยในการจัดทำงบประมาณของธุรกิจ และประมาณการผลการดำเนินการของธุรกิจ (Latest Estimate) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน\

 

Execution  50%

• รวมรวมข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ยอดขาย ราคา ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายการขาย

• รวบรวมข้อมูล และจัดทำงบการเงินของภาคการขายทุกภาค และช่องทางการขายทุกช่องทาง และทุกตราสินค้า

•  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขาย

•  จัดทำงบการเงินรวมของธุรกิจ โดยรวมผลประกอบการของ Thailand Beer, Myanmar Brewery และ Beer IBHL

•  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เช่น วิเคราะห์การปรับราคาตามอัตราภาษีสรรพสารมิตใหม่, ศึกษาผลกระทบกำไรขั้นต้นกรณีปรับราคาสินค้า

•  ประสานงานกับ IT เพื่อให้เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

• รวมรวมข้อมูลทางการเงิน และช่วยจัดทำรายงาน brand investment ของกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ

• ช่วยทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการดำเนินงานบางส่วน

 

Monitoring  10%

•  ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ร่วมทีม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 

People  10%

•  บริหารและจัดการด้านทรัพยากรด้านบุคคลและเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

Minimum Requirements: Education, experience, business Knowledge

Education / Specific business knowledge

  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านสถิติ, บริหารธุรกิจ, บัญชี-การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผน และการรวบรวม, จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ 1-3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานทางการเงิน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้งาน และรายงานข้อมูลทางการตลาด เช่น ส่วนแบ่งการตลาด, ราคาสินค้า ตลอดจนการวิเคราะห์คู่แข่ง จาก ฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น AC Nielson, Euromonitor, Dunnhumby
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้งาน และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาด เช่น ข้อมูลจากบริษัท IPSOS เพื่อดูจุดอ่อน จุดแข็ง ของตราสินค้าต่าง ๆ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ Sales and Operation Planning เช่น supply chain, logistic
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด, เขียน, อ่าน)

มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint

 

 

Contact :  Khun Wararat (OUM)

 

**Do not hesitate to contact us again if you require any further information.**

 

E-mail: Wararat.C@thaibev.com| Call. 02-785-5898

Telephone: +66 98 250 6913/ +66 88 635 3546

 

Human Capital Department at Chang International Co., Ltd.

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Apply now »