Human Capital Business Partner Specialist - (Chang Inter)

Date: 21-Aug-2019

Apply now »

Human Capital Business Partner Specialist - (Chang Inter.)

 

 

Position : HCBP

 

Purpose :

               เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทางธุรกิจ HCBP (Business Partner) จึงเป็นเหมือนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางการขาย การบริหารงาน และการดำเนินงานให้สายธุรกิจเบียร์ โดยมีการวางแผน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสายธุรกิจเบียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนรับผิดชอบในงาน HCM ของสายธุรกิจเบียร์ ทั้งช้างอินเตอร์, IBHL, บริษัทป้อมทั้ง 8 ป้อม เช่น งสานบริหารบุคคล (HCM), การวางแผนสรรหา จัดจ้าง, งานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์, งานสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานของสายธุรกิจเบียร์ (Employee Communications) งาน Employee Relations พร้อมกำกับดูแลงานด้าน HCM ต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย HC Corporate และสอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจของสายธุรกิจเบียร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

               นอกจากนี้ยังมีการร่วมวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management), การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ (Process Improvement), การวางแผนก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Planning), การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Employee Development and Training) ร่วมกับทีม Organization Transformation

 

Area of responsibilities:

Planning

 • วางแผนกำกับดูแล พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน HRM ของสายธุรกิจเบียร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานธุรกิจและนโยบายของ HC Corporate
 • วางแผนจัดตั้งโครงการต่างๆ ที่จำเป็นและบริหารโครงการเพื่อการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รงวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 • วางแผนพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจเบียร์ในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น
 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Execution

 • ริเริ่มเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งกลยุทธ์การเป็น Business Partner กับหน่วยงานุรกิจมากขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและของหน่วยงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป โดยสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าองค์กร
 • ให้มีการจัดทำฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารงานและพัฒนาบุคคลากร
 • กำหนดแนวทาง อนุมัติการสรรหา และการจัดจ้างบุคคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางธุรกิจ
 • กำหนดแนวทางและหลักการจัดสอบเลื่อนขั้น รวมถึงการออกแบบแบบทดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้มีขั้นตอนที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงพร้อมนำไปใช้ร่วมกับทีมงานอื่นได้อย่างเหมาะสม
 • มอบหมายให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานุรกิจ เช่น เรื่องการประเมินผลงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การพิจารณาความดีความชอบประจำปี และการปรับเงินเดือนประจำปี การจัดทำ Bonus/Special Bonus ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • มอบหมายใผ้มีการดำเนินงานด้าน Operations ของ HCBP เพื่อรองรับงาน HRM เช่น ข้อมูลรายงาน Actuarial, การพิจารณาเรื่องเบี้ยเลี้ยง, OT, Provident Fund, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการ ฯลฯ ให้เป้นไปตามนโยบายบริษัท
 • จัดสรรทีมงานในการดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีและข้อมูลทางด้านการเงินต่างๆ
 • มอบหมายให้จัดทำคำสั่ง ประกาศ การสื่อสารต่างๆ
 • มอบหมายให้มีการวางแนวทาง และประสานงานกับทีมกฎหมายในการจัดทำกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนทางวินัย การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยลงโทษทางวินัย มาตรฐานการลงโทษทางวินัย การจัดทำคู่มือและอบรมให้สาขา ผู้บริหารต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเป็นธรรม และลดความเสี่ยงในการฟ้องร้องเรื่องแรงงานร
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กำกับดูแลแรงงานสัมพันธ์ และการเบิกจ่ายสวัสดิการ ระเบียบต่างๆข้อบังคับในการทำงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มอบหมายให้มีการดำเนินการเบิก-จ่าย สวัสดิการต่างๆ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ผลิตภัณฑ์บริษัทแจกปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมพนักงาน งานความปลอดภัยและชีวอนามัยการดำเนินการจัดกิจกรรม5ส การจัดทำแผนความปลอดภัยของบริษัท
 • ร่วมวางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงาน Employees Development Roadmap เพื่อจัดทำพิมพ์เขียวในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ร่วมวางแผนคิดค้นกลยุทธ์และโมเดล ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานของสายธุรกิจเบียร์ กว่า 2,000 ทั่วประเทศและต่างประเทศ ให้มีความรู่ความสามารถและสถานภาพเพื่อพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพและสามารถดำเนินการให้เกิดได้เป็นรูปธรรม
 • ร่วมพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหัวหน้างาน ระดับผู้บริหาร (Leadership Development) ให้มีการบริหารงานอย่าง Entrepreneurship โดยสามารถบริหารงานภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงบริหารทีมงาน บริหารงบประมาณ การเงินและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างมีรูปธรรม
 • ร่วมวางกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคคลากรร่วมกับผู้บริหารต้นสังกัด เพื่อจัดทำ Career Path Planning, Talent Development Program, Job Rotation ของสายธุรกิจเบียร์ และให้สอดรับกับนโยบายของ HR Corporate และควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างเป็นรูปธรรม
 • กำหนดและนำเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจัดทำการประเมินผลแบบ 360 องศา, แบบทดสอบภาวะผู้นำ, การวัดผล Competency และการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ นำไปวางแผนการพัฒนาบุคคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Monitoring

 • กำกับดูแล ควบคุมการจัดทำ JR และ Org. Chart รวมถึงระบุ Critical Position ของพนักงานในสายธุรกิจเบียร์ ให้เป็นไปภายในเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เดป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • กำกับดูแลควบคุมการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติการ (KPI) ของพนักงานในสายธุรกิจเบียร์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ พร้อมทั้งควบคุมการประเมินผลให้เป็นไปตามหลักการประเมินของบริษัทด้วย

People

 • ให้คำปรึกษาและสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายบริษัท

 

Minimum Requirements :

Education / Specific business knowledge

 • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคลากร
 • And Understanding of Brand and beverage industrial**

 

 

Contact :  Khun Wararat (OUM)

 

**Do not hesitate to contact us again if you require any further information.**

 

E-mail: Wararat.C@thaibev.com| Call. 02-785-5555 ext. 5625

Telephone: +66 98 250 6913/ +66 88 635 3546

 

Human Capital Department at Chang International Co., Ltd.

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Apply now »