Share this Job

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด (ชลบุรี)

Date: 18-Feb-2021

Location: Muang, TH, 20000

Company: ThaiBev Group

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
  • กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้าน ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

 

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถปฏิบัติงานกลางคืนได้