Share this Job

หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์ (ภูเก็ต)

Date: 21-Jul-2021

Location: Muang, TH, 83000

Company: ThaiBev Group

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

  • กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง
  • แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
  • ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
  • ผลักดันสินค้าและกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านซับเอเย่นต์
  • จัดทำข้อมูลเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ ให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card)
  • จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง