วิศวกร - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

Date: 03-Dec-2018

Location: Mueang, TH, 70000

Apply now »

วิศวกร สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    หาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์และเสนอแนะงานด้านวิศวกรรมและงานโครงการซ่อมแซมบูรณะฯ  ให้เป็นตามหลักวิชาและกฎหมาย

    ดูแลงานวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายและงานโครงการ ซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีคุณภาพ เสร็จตามกำหนดเวลาและมีความปลอดภัย

    รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการอนุรักษ์พลังงาน

    จัดทำและวางแผนการสอบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ

    ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ทุกระบบ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฯ และความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด

    จัดทำกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น  5ส., ความปลอดภัย

    แนะนำและประสานงานการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ส่วนวิศวกรรมกำหนดไว้เพื่อลดต้นทุนของบริษัท

    ประสานงานภายในและภายนอก (หน่วยงานภายในโรงงาน , สำนักงานใหญ่ และโรงงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท  หน่วยงานราชการ และเอกชน, อื่น ๆ) เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนวิศวกรรมมีประสิทธิภาพ

    ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, เคมี หรือสาขาอื่นๆ

     มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านวิศวกรรม/ช่าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี

     มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     มีความรู้ความชำนาญในงานวิศวกรรมและพลังงาน

     มีทักษะในการใช้งาน Program Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง/การจัดการพลังงาน

     มีทักษะในการสื่อสารและให้ข้อมูล/ข้อแนะนำในด้านงานช่างที่ดี และ มีประสิทธิภาพ

     มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ ในการจัดการด้านพลังงาน การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์/อุปกรณ์ เพื่อให้มี ความสอดคล้องกับการผลิต

     มีไหวพริบและการตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านงานช่าง การจัดการด้านพลังงานได้ดี

     มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) พอใช้งานได้ เพื่อใช้ในการศึกษาคู่มือเครื่องจักรและอุปกรณ์ Spare Part List

 

ติดต่อสอบถาม

คุณทวีวรรณ กอเจริญ   โทร. 032-741-761 ต่อ 2016

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »