หัวหน้าแผนกตรวจปฏิบัติการ-Sales Support-ชัยภูมิ

Date: 16-Jul-2019

Location: Mueang Chaiyaphum, TH, 36000

Apply now »

หัวหน้าแผนกตรวจปฏิบัติการ-Sales Support-ชัยภูมิ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุมการจัดทำแผนการปฎิบัติงานตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

    มอบหมายงานตรวจสอบและกำกับทีมงานในกระบวนการตรวจนับสินค้า ตรวจการรับ-การจ่ายสินค้า ตรวจอายุสินค้า ตรวจสินค้าไม่พร้อมจำหน่าย ตรวจการจัดทำเอกสารประกอบ ตรวจทรัพย์สิน ภาชนะบรรจุ วัสดุ และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย อุปกรณ์เบียร์สด ตรวจเช็คการขาย ตรวจเช็คการเงิน และสังเกตพฤติกรรมของพนักงานในขณะถูกตรวจ  รวมถึงการตรวจนับลูกหนี้ร้านค้า ให้เป็นไปตามแผนงานและระเบียบการตรวจสอบ

    ติดตาม ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสารหลักฐานของหน่วยขาย คลังสินค้า เกี่ยวกับสินค้าและทรัพย์สิน   ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบบริษัท

    สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม รายงานการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบ

    ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    ตรวจสอบ ติดตามแผนงาน และประมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี

   ‒     มีความรู้ในด้านนโยบายการขายและระบบงานทุกระบบของบริษัท

   ‒     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

   ‒     มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบ

   ‒     มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า

   ‒     มีความรู้ด้านระบบงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี

   ‒     มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและการแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชี

   ‒     มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

   ‒     มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

   ‒     มีทักษะในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

   ‒     มีทักษะในการประเมินการใช้ทรัพย์สิน

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »