เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ - Sale Support (จ.นนทบุรี)

Date: 11-Jul-2019

Location: Mueang Nonthaburi, TH, 11000

Apply now »

เจ้าหน้าที่ สนับสนุน โครงการ – Sale Support (จ.นนทบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    สนับสนุนโครงการของทีมตามที่ได้รับมอบหมาย

    ติดตั้งระบบ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ

    ศึกษาเทคโนโลยีของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสื่อสารและสอนการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

    รับผิดชอบติดตามการ Backup Data Base , Clear Temp , Check Database & Log File ระบบ รวมถึงงานระบบอื่น ๆ ของโครงการ เพื่อรักษาข้อมูลและป้องกันข้อมูลเสียหาย

    รับผิดชอบติดตามการใช้งาน PDA Tablet และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

    ประสานงานกับ Key user, IT , เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนาระบบ/อาวุโส, เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการเอเย่นต์ , หัวหน้างาน และผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน และให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน

    ติดตาม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

    เดินทาง เพื่อให้คำแนะนำ แก้ปัญหา และสนับสนุนการใช้งานโครงการตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

    ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยทางด้านธุรการ/โครงการอย่างน้อย 1 ปี

     มีความสามารถในการใช้ Application Website CS Lox info, Application Remote Desktop Connection

     มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, จอภาพ, อุปกรณ์สำรองไฟ

     มีความรับผิดชอบ สามารถในการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

     มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     สามารถอบรมให้ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งานใน Function ต่างๆได้

     สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีใจรักการบริการ

     ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่  สามารถเดินทางได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

Apply now »