หัวหน้างานคลังสินค้า-งานจ่ายสินค้า

Date: 12-Oct-2018

Location: Wangnoi, TH, 13170

URGENTLY REQUIRED !!!

หัวหน้าคลังสินค้า-งานจ่ายสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→ควบคุมการจ่ายสินค้าในคลังสินค้า ภาชนะบรรจุให้ถูกต้อง ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือโดยตรวจเปรียบเทียบของจริงกับระบบ ILS ประจำวัน

→ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้าและทรัพย์สินของทางบริษัท รวมถึงการเปิดปิดคลังสินค้า

→มอบหมายงานตามอัตรากำลังพลและให้ปฎิบัติตามกระบวนการคลังสินค้า

→ควบคุมการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า วันผลิต จำนวน สถานะของสินค้าที่จ่ายตาม หมวดหมู่ สถานที่ การตรวจสอบสภาพ Pallet ก่อนการจ่ายสินค้าและบันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้าระบบ

→รายงานผลปฎิบัติงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน ให้กับทางหัวหน้าส่วนคลังสินค้า

→ควบคุมดูแลและรักษารถยก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้

→ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฎิบัติงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัยด้านชีวอนามัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900