Share this Job

Mechanical Engineering Associate

Apply now »

Date: 11-Nov-2020

Location: chatuchak, TH, 10900

Company: ThaiBev Group

URGENTLY REQUIRED !!!

วิศวกร ระบบ อาคาร สำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเดินระบบประกอบอาคาร ตามที่กำหนด
 • รายงานประเด็นปัญหาของระบบประกอบอาคารที่เกิดขึ้นได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสารต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิง, ระบบลิฟท์, บันไดเลื่อน พร้อมทั้งดำเนินแก้ไขปัญหาหรือและซ่อมแซม
 • ตรวจเช็คตามแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล & ดับเพลิง, ระบบลิฟท์ & บันไดเลื่อน
 • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับเหมาให้ปรับปรุงเพื่อรักษามูลค่าระบบประกอบอาคาร (Maintain)
 • จัดหาและควบคุมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานรวมถึงจัดทำทะเบียนควบคุมอะไหล่ต่างๆ ให้ถูกต้องอยู่เสมอพร้อมตรวจสอบได้
 • สนับสนุนกำลังคนในการขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน กรณีโยกย้ายสำนักงานหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
 • จัดเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภคสำหรับห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมในขณะใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
 • จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลจากการใช้/เครื่องมือวัดต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 • ปรับปรุงระบบประกอบอาคารต่างๆ ที่เสื่อมสภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือตามความเมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤตนู กุลธนภักดี   โทร. 02-078-5986

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110