Share this Job

Regional Tax Coordination Specialist

Date: 24-Jul-2021

Location: chatuchak, TH, 10900

Company: ThaiBev Group

ผู้ชำนาญการประสานงานกรมสรรพากร
URGENTLY REQUIRED !!!

KEY RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ):

  • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่บัญชีของบริษัทฯ
  • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากรและขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่บัญชีของแต่ละบริษัทฯ  เพื่อจัดส่งเอกสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่สรรพากร ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกเรียกตรวจสอบ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องการยื่นแบบภาษีต่างๆ ของแต่ละบริษัทฯ
  • ร่วมแก้ปัญหาให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจพบประเด็น และเจรจาปิดเรื่องการตรวจกับเจ้าหน้าที่สรรพากรต่อไป
  • วิเคราะห์งบการเงินและแบบภ.ง.ด.50 เบื้องต้น  กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกตรวจสอบ
  • สรุปผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเสนอต่อผู้ที่รับผิดชอบ
  • ดูแลและรับรองเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าตรวจบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
  • ปฏิบัติงานด้านบัญชีและด้านการเงินของบริษัทฯอื่นนอกกลุ่มไทยเบฟ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

Educations Background (การศึกษา)

  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ สูงกว่า

 

Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)

  •  ปฏิบัติงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ  ทั้งในและนอกองค์กร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤตนู กุลธนภักดี                                   โทร. 02-078-5986

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์  62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110