พนักงานของเรา

เราดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจและพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจแก่พนักงานที่เป็นเหมือนครอบครัวของเรา แม้ว่าจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายและความปรารถนาในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน แบ่งปันเส้นทางและวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งเป็นการสร้าง “โอกาสไร้ขีดจำกัดในอนาคต” นี่เป็นคำพูดของผู้บริหารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจรวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของวิสัยทัศน์ 2020 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกิจและพนักงานได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานในระดับต่างๆ และกลุ่มงานทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะพนักงานผู้มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โปรแกรมพัฒนาความสามารถในทุกๆ ด้านได้รับการออกแบบรวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะในการบริหาร สมรรถนะในการทำงาน สมรรถนะการเป็นผู้นำตลอดจนโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงในการสร้างรากฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยเบฟ คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.thaibev.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟแอนด์เอ็น คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.fraserandneave.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.fnthaidairies.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.magnoliaicecreamth.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟแอนด์เอ็น มาเลเซีย คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.fn.com.my
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสริมสุข คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.sermsukplc.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเตอร์เบฟ คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่  www.interbevgroup.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโออิชิกรุ๊ป คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.oishigroup.com