Human Capital Business Partner Assistant Manager

วันที่: 20 ส.ค. 2562

 Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)งานบุคคล

1. รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน)

3.  บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (On the job training/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน) วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อมีการฝึกอบรมซ้ำในกรณีที่จำเป็น (re-train)

4.  บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน

5.  บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

6.  บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

7.  บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8.  ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน