ผู้ช่วยผู้จัดการบริการสารสนเทศ - กลุ่มธุรกิจสุรา

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

KEY RESPONSIBILITIES (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

 • สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ อาทิ ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (โรงงานสุรา) ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า ระบบบัญชี ระบบ Time Attendance ระบบ Video Conference ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอกำรออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระบุความต้องการของผู้ใช้ จัดทำเอกสารสรุปความต้องการ และแปลงความต้องการทางธุรกิจไปเป็น system specification เพื่อให้ทีมพัฒนาระบบมาช่วยดูแลในเรื่องการพัฒนาต่อไป 
 • ช่วยบริหารจัดการโครงการ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ-BU และกำกับดูแลให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการทดสอบและให้ feedback เพื่อการปรับปรุงแก้ไขระบบ
 • ช่วยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง พิจารณาผลกระทบทางธุรกิจของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน นำเสนอแผนในการช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น แผนการทำ user acceptance แผนการฝึกอบรม เป็นต้น
 • กำกับดูแลทีมงาน application support ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

QUALIFICATION (คุณสมบัติ)

 

 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบขบวนการทางธุรกิจ และจัดทำ system specification
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการทางธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ภาษีอากร, ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ, ระบบการวางแผนการผลิต, ระบบโลจิสติก
 • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอนการทำงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการกับผู้ใช้
 • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของงานบริการสารสนเทศได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าถึงแนวโน้ม , ประเด็นปัญหา, ความล่าช้ำ หรือ เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบงานที่ดูแล
 • สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้รับรู้ถึงปัญหาที่ระบบส่วนกลาง หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลต่อการทำงำนของผู้ใช้ที่หน้างาน
 • เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที
 • ศึกษา, วิเคราะห์, ตรวจสอบหาจุดเสีย และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของระบบใน BU ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
 • สามารถวิเคราะห์ และประเมินปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ว่าควรจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ หรือ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

 

สถานที่ทำงาน: ตึก LPN วิภาวดีรังสิต 

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ: สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ปริมณฑล)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปานขวัญ    Tel. 02-785-5555 ext. 4558

Office of Human Capital

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

3rd Floor - Sangsom 3 Bldg., Vibhavadi Raod, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: